kobe-de furoba-ni haitta-sai, shitagi-o hakou-to shiteiru hadaka-no otoko-ga ita. watashi-wa tazuneta, "Excuse me - is it possible to take a bath here?" kare-wa kotaeta, "Oh bathroom. Yes. Please." Kare-ga fuku-o-ki soshite watashi-ga nuideiru aida, ikutsuka-no kotoba-o kawashita. kare-ga tazuneta, "Are you a student?" watashi-ga kotae, "Yes. And what about you? Are you a student?" "I am thirty years old", to kare-wa kotaeta.
sono-yo-no osoku mouhitori-no otoko-ni atta. watashi-tachi-wa nagai-aida hanashi-konda. kaiwa-ga togireta-koro, kare-ni nenrei-o kiita. kare-ga kotaeruto, "I am thirty years old." sono-ba-ga kuraku sadaka-de nakkatta-node, watshi-wa kiita, "Are you the man I met in the bathroom?"